ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1 Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Tielt binnen termijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld onder rubriek "vervaldatum". Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%.


2 Alle kosten voortvloeiend uit betaling met wissels, cheques en overschrijvingen zjin ten laste van de klant.


3 Alle bestellingen worden definitief door het bevestigen van de offerte, het door ondertekening, hetzij door bevestiging via mail/fax. Mondelinge opdracht tot opmeting zal ook beschouwd worden als goedkeuring tot bestelling van de offerte.


4 Alle eventuele klachten betreffende de factuur of uitgevoerde werken dienen schriftelijk en bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum te worden gemeld, waarna stilzwijgende aanvaarding zal worden aangenomen.


5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro zelf bij toekenning van termijnen van respijt.


6 De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.


7 Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. Een aangetekend schrijven door ons zal hiertoe volstaan.


8 Bij verbreking van de overeenkomst door de bouwheer is deze laatste een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs, benevens de mogelijk voor de aannemer zijn werkelijke schade te bewijzen en in te vorderen.


9 Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelf indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.


10 De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.


11 Onze verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing voor alle leveringen en werken gedaan in onderaanneming.


12 Onze prijsoffertes en bestekken zijn steeds vrijblijvend en verbinden ons geenzins wat betreft aanvullende of later uit te voeren werken of leveringen, eventuele sterke prijsstijgingen in grondmaterialen zullen dan ook integraal worden verrekend.


13 In geval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.


14 Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van verkoper bevoegd.


15 Werken in regie worden steeds uitgevoerd tegen het toepasselijk uurtarief, te rekenen van vertrek atelier tot aankomst atelier, alsook te verhogen met eventueel bijkomende reiskosten zoals bv parkingkosten.


16 Ons massief schrijnwerk wordt voorzien van een houtbeschermend product, hierbij kunnen kleurverschil of ruwe opwolling van fijne houtvezel ontstaan na grondlaag, niet aanzien worden als een gebrek. Voor schrijnwerk welke onbehandeld blijft (bv voor vergrijzing) kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele barsten, krimp, kromtrekken, verkleuring van hout of slechte hechting van afdichtingsmiddelen. Waarbij eventuele gevolgschade zoals insijpelend water, vochtschade... niet ten onze laste kan weerlegd worden.


17 Kleurloze grondlaag kan niet als afgewerkt beschouwd worden. Ten laatste 2 maand na plaatsing van het schrijnwerk moeten 3 bijkomende afwerkingslagen worden aangebracht. Als dit niet gebeurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verdere gevolgschade.